Τα ξύλινα πατώματα προέρχονται απο φαρδύβενη διαλογή δρυός και  έχει γίνει χρήση οικολογικών προϊόντων για τη συντήρηση τους.Λουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΛουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΛουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΓιατί χρησιμοποιούμε οικολογικά βερνίκια και ποιά είναι τα πλεονεκτήματα τους;
Ώς αναφορά τα οι­κο­λο­γικά βερνίκια είναι εδώ και μερικά χρόνια για μας μονόδρομος η χρήση τους.

Η λογική τους βα­σί­στη­κε στην χρη­σι­μο­ποί­ηση συ­στα­τι­κών, τα ο­ποία δεν πα­ρου­σι­ά­ζουν ι­δι­ό­τη­τες ε­πι­κίν­δυ­νες για τον αν­θρώ­πινο ορ­γα­νι­σμό και το πε­ρι­βάλ­λον .


Ταυ­τό­χρονα διαθέτουν ό­λες τις ε­πι­θυ­μη­τές ι­δι­ό­τη­τες που χρειάζεται η συντηρηση του ξύλινου δαπεδου όπως αισθητική υπεροχή ,υ­ψηλή κα­λυ­πτι­κό­τητα και ευκολια στην εφαρμογη χωρίς ιδιαίτερη κακή συμπεριφορά (τράβηγμα) λόγω των κακών καιρικών συνθηκών (παγετός και καύσωνας)

Η μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα που αποκτά το βερνίκι αφού στεγνώσει , κάνει την επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου σχεδόν αχάρακτη και τη δημιουργία γρατζουνιών ανέφικτη .

Λόγω του μειωμένου πο­σο­στού εκ­πομ­πής πτη­τι­κών ορ­γα­νι­κών ου­σιών , τα οι­κο­λο­γικά αυτά υλικά ειναι φι­λικά προς το πε­ρι­βάλ­λον αφού υπάρχει η α­νάγκη για προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λον­τος από τις δυ­σμε­νείς ε­πι­πτώ­σεις που προ­κα­λούν­ται κυ­ρίως από τη χρήση βερνικιών με­γά­λης πε­ρι­ε­κτι­κό­τη­τας σε πτη­τι­κές ορ­γα­νι­κές ε­νώ­σεις και επιπλέον η χρήση τους δεν επιφέρουν κακές επιπτώσεις στην υγεία του χρήστη και του πελάτη .


Λουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΛουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΛουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΛουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΛουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΛουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΛουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΛουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΛουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέΛουστράρισμα σε δρύινο ξύλινο πάτωμα με οικολογικό βερνίκι σατινέ
Δείτε εδώ τη τοποθέτηση του δρύινου ξύλινου δαπέδου